Frederic Caudron & Tim Herzeel, Geassocieerde notarissen te Erembodegem (Aalst)

 

Frederic Caudron & Tim Herzeel

Geassocieerde notarissen te Erembodegem (Aalst)

Dit notariskantoor is uitgerust met een videoconferentiesysteem. Gemak, veiligheid en ecologie zijn de sleutelwoorden van dit systeem. Wij kunnen op afstand optreden met andere notariskantoren die ook met dit systeem zijn uitgerust.
 

Frederic Caudron & Tim Herzeel, geassocieerde notarissen

Hogeweg 3b
9320 Erembodegem (Aalst)
Tel. (053) 21.11.05
Fax. (053) 78.55.85

BV
BTW BE 0898455966
RPR Gent afdeling Dendermonde
Verzekeringen van het Notariaat cv

 
Maak online uw afspraak
 

27 mei 2020

Je kan voor veel meer zaken dan je denkt terecht bij de notaris. Jong of oud, vrijgezel of getrouwd, startende ondernemer of ervaren bedrijfsleider… tal van mensen komen langs bij de notaris omdat ze op een belangrijk moment in hun leven nood hebben aan juridische begeleiding én een rechtszeker document dat hen bescherming biedt. We overlopen zes notariële akten die het verschil maken in het leven van een persoon.

1. Voor koppels: het huwelijkscontract

Ok, het woord “huwelijkscontract” klinkt niet bepaald romantisch. Toch kiezen veel koppels om zo’n overeenkomst te sluiten bij de notaris. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is de reden hiervoor niet altijd dat ze alles gescheiden willen houden. Sluit je geen huwelijkscontract, dan ben je getrouwd onder het wettelijk stelsel. Sommige goederen blijven “eigen” aan de partners, maar andere goederen zoals de inkomsten van de partners behoren automatisch tot een gemeenschappelijk vermogen. In sommige gevallen kunnen partners zich niet volledig vinden in dat wettelijk systeem. Niet omdat ze niet willen “delen” met elkaar, maar wel omdat de werking van het wettelijk systeem, in hun geval, voor oneerlijke situaties kan zorgen op het einde van de rit. Denk maar aan een partner die een vennootschap wil oprichten, maar de inkomsten en schulden in zijn eigen vermogen wil laten. Of aan hertrouwde partners die liever geen gemeenschappelijk vermogen meer delen met iemand. Je hebt ook koppels die een eigen goed, zoals een grond, gemeenschappelijk wil maken. Bouwen op de grond waarvan enkel één van partners eigenaar is, houdt immers risico’s in.

Een huwelijkscontract laat toe om - binnen bepaalde grenzen - af te wijken de wettelijke regels. Afhankelijk van de familiale situatie, professionele activiteiten of persoonlijke voorkeur kunnen mensen in meer of mindere mate sleutelen aan de wettelijke samenstelling van hun vermogen tijdens het huwelijk. Dat heeft gevolgen bij een overlijden of een echtscheiding. De notaris stelt verschillende nuttige clausules op in een huwelijksovereenkomst die de partners, en in sommige gevallen zelfs de kinderen, extra beschermen.

2. Voor families: de schenking en de (globale) erfovereenkomst

Erfenissen komen vaak te laat. Daarom willen mensen vaak roerende (bv. geld) of onroerende (bv. een huis) goederen schenken. Schenken heeft als voordeel dat het na te laten vermogen verkleint. Hierdoor dalen de verschuldigde successierechten voor de erfgenamen.

Bovendien kan je schenken ‘op maat’. Ouders kunnen perfect een huis schenken aan hun kind, met voorbehoud van vruchtgebruik. De kinderen worden dan blote eigenaar, maar de ouders mogen tijdens hun leven nog wonen in het huis. Een schenking kan je ook koppelen aan bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld de verplichting om het geschonken kapitaal te investeren in een onroerend goed of de verplichting om het geschonken kapitaal niet te delen met de huwelijkspartner en dus in het eigen vermogen te houden).

Ook het fiscaal plaatje ziet er bij schenkingen vaak beter uit dan bij successierechten. De schenking van roerende goederen is altijd onderworpen aan een tarief van 3% of 7%. Daarnaast zijn de tarieven van de onroerende schenkingen de laatste jaren fors gedaald, waardoor veel mensen onroerende schenkingen in overweging nemen.

Sommige ouders schenken aan het ene kind, maar helpen een ander kind met verbouwingen. Of ze laten een kind genieten van dure studies in het buitenland. Zo’n ‘voordelen’ hebben een andere impact op het erfdeel van het kind. Vandaar dat ouders sinds september 2018 ook een erfovereenkomst kunnen opstellen met hun erfgenamen. Ze bekijken dan de schenkingen en genoten voordelen. Zijn er bepaalde scheeftrekkingen of onevenwichtigheden, dan kan er gesleuteld worden. Zo blijft de gelijkheid tussen de kinderen gegarandeerd. En nodeloze discussies tussen erfgenamen worden vermeden. 

3. Voor wie zekerheid wil over de gevolgen van een schenking: de punctuele erfovereenkomst

De punctuele erfovereenkomsten zijn overeenkomsten die het voor toekomstige erfgenamen mogelijk maken bepaalde afspraken te maken of beslissingen te nemen over zeer specifieke aspecten van een schenking of een erfenis. Iedereen rond de tafel verzamelen is hier niet nodig. Zo kan een erfgenaam de waarde van een welbepaalde schenking vastleggen. Dit kan belangrijk zijn, aangezien deze waarde in principe aangerekend worden op het erfdeel van de erfgenaam. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de waarde van een schenking vandaag voor veel discussie kan zorgen. Dankzij een punctuele erfovereenkomst kunnen broers en zussen, op voorhand en onder elkaar, hierover duidelijkheid scheppen zodat men achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Met een punctuele erfovereenkomst kan een erfgenaam ook aanvaarden dat zijn minimaal erfdeel ‘aangetast’ wordt in het voordeel van een andere erfgenaam. Dat kan handig zijn indien één van de erfgenamen bv. niet zelf kan instaan voor zijn inkomsten.

Daarnaast geeft een punctuele overeenkomst ook mogelijkheden voor grootouders die willen schenken aan hun kleinkinderen (“de vrijwillige generatiesprong”).

4. Voor niet-traditionele gezinnen en vrijgezellen: het testament

Een testament lijkt een oubollig document, maar in onze moderne samenleving met nieuw-samengestelde gezinnen en alleenstaanden is een testament meer dan ooit een modern instrument. Met een testament kan je, binnen wat wettelijk mogelijk is, iemand meer of minder nalaten dan wat de wet voorziet. Dit is van belang voor ongehuwde koppels (die wettelijk gezien niet of slechts beperkt erven van elkaar), maar ook voor kinderloze vrijgezellen. Bij hen komt de nalatenschap misschien wel terecht bij een verdere familielid. Dit strookt misschien niet met hun wensen. Met een testament kunnen ze wat sleutelen. Ook voor nieuw-samengestelde gezinnen met stiefkinderen kan een testament nuttig zijn. Stiefkinderen erven wettelijk gezien immers niet. Via een testament kan je ook aan hen iets nalaten.

5. Voor zelfstandigen: de verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning

Bij zelfstandigen die werken zonder vennootschapsvorm (éénmanszaken), wordt er geen onderscheid gemaakt tussen het privévermogen en het beroepsvermogen van de ondernemer. Professionele schuldeisers kunnen zich dus ook verhalen op het privévermogen, waaronder de gezinswoning. Veel zelfstandigen die werken met een éénmanszaak willen echter toch een manier vinden om hun gezin te beschermen tegen hun mogelijke professionele schulden.

Bij de notaris kan je een “akte van onbeslagbaarheid van de gezinswoning” laten opstellen. De notaris is de aangewezen persoon om een zelfstandige te begeleiden als het op de bescherming van het gezin aankomt. Als deskundige zal hij de noodzakelijkheid van een zo’n bescherming beoordelen. Er is een belangrijk nadeel verbonden aan de verklaring van onbeslagbaarheid: minder zekerheid voor de bank aan wie een professionele lening wordt gevraagd. In veel gevallen zijn kredietverstrekkers minder happig om een lening toe te kennen aan een ondernemer als ze weten dat de woning geen deel kan uitmaken van hun onderpand. Er zal in dit geval dus gekeken moeten worden naar andere waarborgen voor de kredietverstrekkende bank. De notaris zal de zelfstandige hierbij raad kunnen geven.

6. Voor zij die willen anticiperen op moeilijke dagen: de zorgvolmacht

Een ongeval, dementie, geestesstoornis, mentale achteruitging… bij oudere mensen willen het lichaam en de geest soms gewoon niet meer mee. Ouderen zijn dan ook extra kwetsbaar als het op het beheer van hun vermogen aankomt. Vandaag bestaat de mogelijkheid voor ouderen om preventief een zorgvolmacht op te stellen, waarbij een lasthebber (vaak één of meer familieleden) een volmacht krijgt om bepaalde taken met betrekking tot het vermogen over te nemen. Een zorgvolmacht kan heel beperkt zijn, of kan juist een totaal beheer van het vermogen omvatten. De lastgever (de oudere persoon)  is volledig vrij om te kiezen hoeveel controle hij met een zorgvolmacht wenst over te dragen, zolang hij maar wilsbekwaam is wanneer hij de zorgvolmacht opstelt bij de notaris.

De notaris zal een zorgvolmacht registreren in een speciaal register. Deze registratie is zeer belangrijk: zonder deze registratie zal de zorgvolmacht immers eindigen wanneer de oudere wilsonbekwaam wordt, wat meestal juist niet de bedoeling is. Door de registratie zal wat de lastgever heeft beslist wanneer hij nog wilsbekwaam was, blijven doorwerken.

 

 

 

Bron: Fednot

26 mei 2020

Ook ongehuwde samenwonende partners willen elkaar beschermen voor het geval één van hen zou overlijden. Vaak wil de langstlevende partner de volledige woning in volle eigendom verwerven. Maar hiervoor is een ingreep door de notaris nodig bij het kopen van de woning. Samenwonende koppels erven niet automatisch van elkaar...
Met een aanwasclausule ben je zeker dat je partner/mede-eigenaar de samen aangekochte woning in volle eigendom verwerft of er levenslang het vruchtgebruik van krijgt ingeval je overlijdt. 

Voor ongehuwde koppels die een woning kopen, is een aanwasclausule dus heel belangrijk. Ontdek er alles over in deze infofiche. 

Bron: Fednot

25 mei 2020

Al nagedacht over successieplanning? geen evidente vraag. Bovendien is nadenken over het lot van je vermogen na je overlijden ook niet de meest aangename bezigheid. Maar in de bijzondere tijden waar we in leven, staan we er meer dan ooit bij stil. We willen alles geregeld zien. Voor de gezinsleden, maar ook voor onszelf.

Successieplanning

Successieplanning kan veel vormen aannemen: een testament opstellen, een schenking doen, een huwelijkscontract laten opstellen… Maar meer en meer gaat successieplanning ook gepaard met zorgplanning. Denk aan de zorgvolmacht waarbij je naast instructies rond je vermogen, ook persoonlijke aangelegenheden (zoals een rusthuis kiezen) kan regelen voor het geval het later niet meer lukt. Nieuw in het rijtje is het opstellen van een erfovereenkomst. Bij het opstellen van een erfovereenkomst neemt iemand een beslissing rond een schenking en de invloed op zijn erfdeel (“punctuele erfovereenkomst”) of gaan ouders met hun erfgenamen op zoek naar een evenwicht op vlak van schenkingen en genoten voordelen (“familiepact”).

Niet enkel voor mensen met een groot vermogen

Een vaak voorkomend misverstand is dat successieplanning enkel is weggelegd voor mensen met een groot vermogen. Wat meestal vergeten wordt, is dat je vermogen plannen, hoe groot of klein dit ook is, niet enkel gaat over de verdeling ervan. Ook “wie” een deel van je vermogen krijgt, is van belang. Wie van jou erft en in welke volgorden, is wettelijk vastgelegd. In de eerste plaats erven je kinderen. Heb je geen kinderen, dan erven je ouders met je broers of zussen, heb je geen broers of zussen, dan erven je ouders alleen…

Soms hebben mensen geen hechte band meer met broers, zussen, ouders of andere familieleden. Je successie plannen bij de notaris laat in deze gevallen toe om de wettelijke volgorde te “doorbreken”. Dat kan door bijvoorbeeld een testament op te stellen. Zo kies je zelf, binnen de grenzen van wat wettelijk kan, wie een deel van jou zal erven. Dit geldt zowel voor mensen met een groot als een bescheiden vermogen, voor getrouwde mensen, als voor samenwoners of vrijgezellen.

Bij de grote stappen in je leven

Iedere belangrijke stap die je neemt, zoals trouwen, een huis kopen, een bedrijf opstarten, aan kinderen beginnen… heeft bepaalde gevolgen op je vermogen en op de wijze waarop het verdeeld zal worden. Een gezamenlijke aankoop van een huis bijvoorbeeld, is méér dan een nieuwe woning delen. Het is een stukje vermogen en een financiële bescherming voor je partner. Het bedrijf dat je opstart heeft méér dan enkel patrimoniale gevolgen voor jou, het betreft ook het vermogen van je huwelijkspartner. Wettelijk samenwonen is méér dan het invullen van een gezamenlijk fiscale aangifte; je wordt elkaars erfgenamen. Bij overlijden van je partner, erf je het vruchtgebruik over de gezinswoning. Bij elk van deze stappen moet je een bepaalde reflex maken: wat betekent dit voor mijn vermogen en dat van mijn gezin? Ga ik hier mee akkoord of wil ik hier nog wat aan sleutelen?

Niet enkel een kwestie van geld

Successieplanning is enkel weggelegd voor de grote vermogens? Klopt niet helemaal. Zo kan een schenking ook nut hebben bij mensen die één gezinswoning hebben. Dat komt omdat je kan schenken met voorwaarden en lasten. Successieplanning gaat ook niet alleen maar over de verdeling van je vermogen. In veel gevallen gaat het ook om het organiseren van een bescherming. Denk maar aan de zorgvolmacht. Voor sommige mensen is successieplanning bovendien een must om controle te behouden over het lot van hun vermogen. Denk maar aan kinderloze mensen die hun vermogen niet naar een broer, zus of verdere familielid willen zien gaan. Ondernemen ze niets, dan bepaalt de wet volledig wie van hen erft.

 

Bron: Fednot

 
 
 

Immo

Online verkoop € 115.000

Huis
Rodestraat 81
9470 Denderleeuw

Uit de hand verkoop € 179.000

Huis
Binnenstraat 380
9300 Aalst

Uit de hand verkoop € 150.000

Grond
Nekkerspoel
9320 Erembodegem

 
 
 

Thema's

De notaris

Wat kan de notaris voor je doen?

Alles over de notaris

Huwen en samenwonen

Je leven delen met je partner?

Alles over huwen en samenwonen

Echtscheiden

Je relatie stopzetten?

Alles over echtscheiden

Erven en schenken

Je erfenis regelen?

Alles over erven en schenken

Ondernemen

Je eigen zaak beginnen?

Alles over ondernemen

Kopen, huren en lenen

Op zoek naar je droomwoning?

Alles over kopen, huren en lenen

Conflicten oplossen

Wat als niet iedereen overeenkomt?

Alles over conflicten oplossen

 
 

Frederic Caudron & Tim Herzeel, geassocieerde notarissen

Hogeweg 3b
9320 Erembodegem (Aalst)
Tel. (053) 21.11.05
Fax. (053) 78.55.85

BV
BTW BE 0898455966
RPR Gent afdeling Dendermonde
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is nu open

M 09:00 >  12:30   13:30 > 18:00  
D 09:00 >  12:30   13:30 > 18:00  
W 09:00 >  12:30   13:30 > 19:00  
D 09:00 >  12:30   13:30 > 18:00  
V 09:00 >  12:30   13:30 > 17:00  
Z gesloten  

Verlofperiodes
 

Ons kantoor is nu open

Pinkstermaandag
1 juni 2020

Nationale feestdag
21 juli 2020

O.L.V. hemelvaart
15 augustus 2020

Historiek Route & Parking ONLINE AFSPRAAK

Routebeschrijving

  • E40, afrit Aalst
  • Aan het rondpunt neemt U de tweede straat aan uw rechterhand (Parklaan)
  • Altijd rechtdoor (rode lichten, over brugje Dender, over grote brug naast Colruyt, rode lichten over brug
  • Nog altijd rechtdoor (Steenweg naar Brussel)
  • Aan de volgende rode lichten op de Steenweg ga je naar rechts (Hogeweg)
  • + 500 m verder ziet U het kantoor van notarissen Caudron & Herzeel aan de rechterkant
  • Er is een parking achter het gebouw

Parking

Parking achter het kantoor, Gerstenstraat 1

Historiek

Opvolgers van:
Meester Guibert Caudron

Verlofperiodes

2020

Pinkstermaandag
1 juni 2020

Nationale feestdag
21 juli 2020

O.L.V. hemelvaart
15 augustus 2020

Allerheiligen
1 november 2020

Wapenstilstand
11 november 2020

Kerstmis
25 december 2020

2021

Nieuwjaarsdag
1 januari 2021

Paasmaandag
5 april 2021

Dag van de Arbeid
1 mei 2021

O.H. Hemelvaart
13 mei 2021

 
MEI 2020

Een afspraak ter kennismaking aanvragen?

Het is mogelijk hier een afspraak ter kennismaking aan te vragen. Dagen met momenten waarop dit kan, tot maximum 1 maand ver in de tijd, zijn gemarkeerd en aanklikbaar in de kalender.

Voor afspraken aangaande lopende dossiers, neemt u best rechtstreeks contact op met het kantoor.

 

Nog beschikbaar voor een kennismakingsafspraak: Onze excuses. Er zijn geen tijdsloten meer open voor deze dag.

 

Gelieve onderstaand formulier volledig in te vullen, dank u.

Dank u. Uw aanvraag is bij deze verstuurd. Mogelijks neemt een medewerker van ons kantoor nog contact met u op aangaande uw afspraak. Indien er iets zou wijzigen in uw planning, dank u om dit tijdig te laten weten aan ons kantoor.